G'day! Sign in or register
GO TO INDEX OF CATALOGUE
Search Result for "4966"
LotDescriptionStatus
4966
China Qing Dynasty (1644-1911), cash, Shun Zhi (7), Kang Xi (13), Yong Zhen (3), Qiang Long (14), Jia Qing (6), Dao Guang (7), Xian Feng (2), Tong Zhi (3), Guang Xu (5), Xuan Tong (11), F - VF. (61).SOLD at A$130